A l g e m e n e  V o o r w a a r d e n

1. Begripsbepalingen

Intro-paraaf

ii. «de klant» : degene, die met ARconnect een rechtsbetrekking aangaat

iii. «de overeenkomst»: de rechtsbetrekking tussen ARconnect en de klant

iv. «deze algemene voorwaarden»: het geheel van de volgende bepalingen

v. «goederen»: onroerende zaken, roerende zaken, hardware of software.

2. Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsbetrekki ngen tussen ARconnect en de klant

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door of vanwege ARconnect namens of ten behoeve van de klant met één of meer derde(n) gesloten of te sluiten overeenkomsten, behoudens voor zover deze algemene voorwaarden conflicteren met de door de derde(n) gebruikte algemene voorwa arden

3. Duur en einde van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, maar voor de duur van ten minste één kalenderjaar, behoudens voor zover anders is overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Na afloop van één kalenderjaar kan de klant de overeenkomst opzeggen zonder opga af van redenen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

2. Als de klant een rechtspersoon of personenvennootschap is, eindigt de overeenkomst van rechtswege, zodra de klant op houdt te bestaan. Als de klant een natuurlijk persoon is, eindigt de overeenkomst van rechtswege door zijn dood.

3. ARconnect is bevoegd om de overeenkomst schriftelijk of langs elektro nische weg te beëindigen door opzegging of ontbinding , als de klant in staat van faillissement is verklaard, surse ance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, onder curatele of beschermingsbewind is gesteld , tekortschiet in de nakoming van de ten gevolge of naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan op hem rustende verbintenis(sen) of sprake is van één of meer (andere) gewichtige reden(en), zoals niet uitsluitend een vertrouwensbreuk.

4. Rechten en plichten van ARconnect

1. ARconnect moet zich inspannen om het met de overeenkomst beoogde resultaat te behalen, maar garandeert niet, dat het beoogde resultaat zal worden behaald.

2. Het bepaalde in artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. ARconnect is bevoegd om de werkzaamheden, die nodig zijn voor de uitvoering van de bovereenkomst, voor rekening van de klant door één of meer derde(n) te l aten uitvoeren.

3. De intellectuele eigendom van ten gevolge of naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan door of vanwege ARconnect vervaardigde of aan de klant ter beschikking gestelde goederen berust bij ARconnect of (andere) licentiegevers en gaat niet over op de klant, behoudens voor zover anders is overeengekomen.

5. Rechten en plichten van de klant

1. Door de klant ten gevolge of naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan aan ARconnect verschu ldigd(e) loon, onkosten of een koopprijs moet(en) zijn betaald binnen éénentwintig dagen, nadat het daarop betrekking hebbend betaalverzoek de klant heeft bereikt.

2. Door of vanwege ARconnect ten gevolge of naar aanleiding van de overeenkomst aan de klant af te leveren goederen moeten door de klant worden afgenomen binnen twee weken, nadat hem een verklaring heeft bereikt, dat de goederen gereed zijn om te worden afgeleverd, behoudens voor zover anders is overeengekomen.

3. De klant mag informatie, die is verkregen ten gevolge of naar aanleiding van de overeenkom st of de uitvoering daarvan, niet openbaren of (anderszins) ter kennis brengen van één of meer derde(n), behoudens zijn verantwoordelijkheid volgens de wet of voor zover ARconnect daarvoor schriftelijk of langs elektronische weg ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

4. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen in ten gevolge of naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan door of vanwege ARconnect vervaardigde of aan de klant ter beschikking gestelde goederen

6. Boete

1. Zolang de klant tekortschiet in de nakoming van de op grond van artikel 5 lid 2 van deze algemene voorwaarden op hem ruste nde verbintenis(sen), verbeurt hij aan ARconnect een boete van vijfentwintig euro per dag.

2. Als de klant tekortschiet in de nakoming van de op grond van artikel 5 lid 3 of 4 van deze algemene voorwaarden op hem rustende verbin tenis(sen), verbeurt hij aan ARconnect een boete van vijftienduizend euro.

3. Het bepaalde in artikel 6:92 lid 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. ARconnect is bevoegd tot vordering van nakoming en schadevergoeding, ook als de klant één of meer boete(s) heeft verbeurd.

7. Kosten en rente

1. Als de klant tekor tschiet in de nakoming van de op grond van artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden op hem rustende verbintenis(sen) en hij een rechtspersoon is of handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is hij een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zonder dat een aanmaning is vereist.

2. Als de klant tekortsc hiet in de nakoming van de op grond van het vorige lid op hem rustende verbintenis(sen) en hij geen rechtspersoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is hij een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, nad at hem een veertiendagenbrief heeft bereikt als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek en de daarbij gestelde betaaltermijn is verstreken.

3. Als de klant een rechtspersoon is of handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding voor buite ngerechtelijke i ncassokosten twintig procent van de hoofdsom en bedraagt de rente tien procent van de hoofdsom per jaar. Als het percentage van de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:120 l id 2 van het Burgerlijk Wetboek hoger is, is de rente daaraan gelijk.

4. Als de klant geen rechtspersoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt de vergoeding voor buit engerechtelijke incassokosten vastgesteld in overeenstemming met de staffel van artikel 2 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en bedraagt de rente acht procent van de hoofdsom per jaar. Als het percentage van de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek lager is, is de rente daaraan gelijk.

9. Pandrecht

1. Tot zekerheid voor de nakoming van de ten gevolge of naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan op de klant rustende verbintenis(sen) zoals niet uitsluitend een verbintenis tot betaling van loon, onkosten , een koopprijs, een vergoeding voor buitengerechtelijke incasso kosten , rente , één of meer boete(s) en (andere) schadevergoeding heeft de klant zich verbonden om de roerende zaken, die hij in de macht heeft gebracht van ARconnect, aan hem in pand te geve n. De klant verklaart, dat hij tot het verpanden van de zaken bevoegd is en, dat op de zaken geen beperkte re chten rusten.

2. Zodra de klant in verzuim is met de nakoming van de op grond van de overeenkomst op hem rustende verbintenis(sen), waarvoor het pand tot waarborg strekt, is ARconnect bevoegd om de zaken te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, ook zonder dat de rechter op vordering van ARconnect heeft vastgesteld, dat de klant in verzuim is.

10. Aansprakelijkheid

1. ARconnect is niet aansprakelijk voor schade van de klant, ten gevolge of naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De klant vrijwaart ARconnect voor eventuele aanspraken ter zake van derden. Dat één en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ARconnect. De uitsluiting van aansprakelijkheid en de vrijwaring gelden ook voor ondergeschikte en niet ondergeschikte hulppersonen, die door of vanwege ARconnect bij de overeenkomst of de uitvoering daarvan zijn betrokken.

2. Rechtsvorde ringen met betrekking tot een geschil ten gevolge van of naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan moeten in rechte aanhangig zijn gemaakt binnen één jaar, nadat zij zijn ontstaan en de eisende partij daarmee bekend is geraakt, onvermind erd de mogelijkheid van eerder(e) verval van recht, rechtsverwerking of verjaring overeenkomstig de wet.

3. Het bepaalde in artikel 7:707 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van to epassing. Als de overeenkomst door of vanwege de klant is gesloten met ARconnect en één of meer derde(n), is ARconnect niet aansprakelijk voor schade van de klant, ten gevolge of naar aanleiding van de overeenkomst o f de uitvoering daarvan, voor zover die schade het gevolg is van een tekortkoming van de derde(n).

4. Als de klant een rechtspersoon is, rust zijn aansprakelijkheid ten gevolge of naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan mede op de natuurlijk(e) perso(o)n(en), die de klant bij het sluiten van de overeenkomst vertegenwoordigde(n

11. Rechts en forumkeuze

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsvorderingen met betrekking tot geschillen ten gevolge of naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan.